MÁY BỒI TỰ ĐỘNG

Khổ tối đa  1200 x 1600 mm
Tốc độ  8000 tờ/giờ

Top