MÁY BẾ TRÒN

Khổ tối đa  1800 x 3700 mm
Tốc độ  4000 tờ/giờ

Top